Fundacja Aconss

Fundraising

Zbiórka na cele statutowe

 

My, tworząc Fundację ACONSS jako jedna z niewielu NGO w Polsce z sektora kultury (11%), nie zaprzestała swej działalności w czasach pandemii. Ba, wyznaczyliśmy plan działania na najbliższe lata i chcemy zrealizować w tym czasie kilka pomysłów, które w nas dojrzewały.

Potrzebujemy więc środków na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania naszej Fundacji i pieniędzy na zakup materiałów, koordynatorów projektów, informatyka, diet dla wolontariuszy pracujących z nami godzinami nad opracowaniami projektów kulturalnych i ich obsługą w terenie.

Pracując przez te minione lata pro bono, pierwsze symptomy wypalenia widzieliśmy u naszych poprzednich wolontariuszy. My nie chcemy być następnymi, dlatego potrzebujemy Twoich systematycznych wpłat, jak powietrza.

Jako Partner – podmiot prawny, czy Darczyńca – osoba fizyczna, wpłacając cyklicznie, będziesz mógł odliczyć sobie wpłacone kwoty odliczyć od podatków.

Ponieważ nasza działalność zawiera się w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonując wpłaty darowizny skorzystasz z ulg na podatek dochodowy od osób prawnych (ulga na CIT) i fizycznych (PIT) – odliczając ją z ujęciu rocznym od podstawy opodatkowania do 10% uzyskanego dochodu w przypadku osób prawnych oraz 6% w przypadku osób fizycznych.

Fundraising

To zapewnienie funduszy i zasobów niezbędnych do realizacji misji oraz budowanie relacji z partnerami prywatnymi i publicznymi.

Bez tego nasza organizacja nie może rozwinąć się w stopniu wystarczającym. Choć stale planujemy, analizujemy i oszczędzamy, to na samych otrzymywanych grantach na konkretne zadania kulturalne, nie zbudujemy organizacji takiej, jaką chcemy. One nas niestety ograniczają.

Nie dają nam swobody działania. Funkcjonujemy społecznie od projektu do projektu, poświęcając dużo swych sił i energii na opracowywanie złożonych wniosków do samorządu, fundacji instytucjonalnych oraz agend rządowych. W miejsce stale obniżających się wysokości dotacji, działamy w stałej niepewności sfinansowania naszych zadań wyznaczonych misją. Z roku na rok, spełnianie społecznych potrzeb kulturalnych, staje się coraz trudniejsze zwłaszcza, kiedy sami musimy finansować swoją działalność statutową Fundacji.

U

Transparentność

Żadna wpłata nam nie umknie i wyrazimy za każdą swoje podziękowanie: publicznie lub dyskretnie bezpośrednio.

Składając coroczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne, rozliczymy się z każdej Twojej wpłaty podając, na co ją przeznaczyliśmy i jeśli będzie taka Twoja wola, zaznaczymy ten fakt publicznie.

Twój wkład współtworzy wydarzenia pozytywnie wpływające na ludzi. Dzięki temu możesz zmienić świadomość ludzi o polskiej historii. Rozszerzyć krąg pragnących uczestniczyć w kulturze Każda kwota wpłacona przez Ciebie pomoże osobom tego potrzebującym.

Twórz z nami historię. Historia, to lekcja ucząca, czego nie robić w przyszłości.